شنیده ام در هر 3 ثانیه یک کودک متولد می شود!!!!

نمی دانم چند تا انسان می میرند شما بگویید:

در روز قیامت بر چه اساسی رده بندی می شوند؟

رئیس

    

پروفسور

دکتر

عالِم

خوش تیپ

پولدار


نه.......

1- ایمان : تعریف کنید

2- تقوا : یعنی چی

3- جهاد در راه خدا : کی این کاره است؟